26/02/2018
Μετά την μερική κύρωση των πρώτων δασικών χαρτών της χώρας, ξεκινά τον Μάρτιο η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων που κατέθεσαν οι πολίτες, από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

Oι επιτροπές θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις µήνες, µε δυνατότητα επιπλέον δύο µηνών σε περίπτωση που χρειαστεί, προκειμένου να εκδικάσουν τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών και να αποφανθούν γι αυτές.
Συνολικά, έχουν κατατεθεί 134.121 αντιρρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν από 110 επιτροπές. Στα πλαίσια αυτά το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε πρόσφατα οδηγίες, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασιών από τις διευθύνσεις Δασών και τις συγκροτηθείσες Επιτροπές Αντιρρήσεων.
Τι γίνεται με τις αντιρρήσεις, που λείπουν κάποια έγγραφα ή στοιχεία;
Το δασαρχείο ελέγχει την πληρότητας των φακέλων των αντιρρήσεων και καλεί τους πολίτες να καταθέσουν τα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξαρτήτως από το εάν προσκομίστηκαν τα ελλείποντα στοιχεία, όλες οι αντιρρήσεις θα προωθηθούν στις Επιτροπές, προκειμένου αυτές να αποφασίσουν για τον παραπέρα χειρισµό τους.
Ποιο είναι το έργο των Επιτροπών;
Έργο των Επιτροπών είναι η εξέταση των αντιρρήσεων, δηλαδή η διερεύνηση της ορθότητας των λόγων και της επιχειρηματολογίας της αμφισβήτησης του θεµατικού περιεχομένου του χάρτη για τα τµήµατα που αφορούν και η αποδοχή ή η απόρριψη αυτών στο σύνολο η κατά τµήµατα.
Οι εν λόγω Επιτροπές οφείλουν να διερευνήσουν την ύπαρξη δάσους, δασικής έκτασης, χορτολιβαδικής, βραχώδης και πετρώδης έκταση στην προς εξέταση περιοχή που αφορά η αντίρρηση.
Ποιες πράξεις της Διοίκησης οφείλουν να απεικονίζονται στον δασικό χάρτη;
Αναφορικά µε την υλοποίηση και συμπερίληψη πράξεων που οφείλονταν να είναι απεικονισμένες στο δασικό χάρτη, όπως ο εποικισµός και ο αναδασµός, τα όρια των σχεδίων πόλης και οικισμών και οι πράξεις χαρακτηρισµού, θα πρέπει να υποδειχθούν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα πρέπει να είναι θεωρηµένα για την ισχύ τους και την ακριβή θέση τους, µε τις ακρίβειες που προβλέπονται ως κτηµατογραφικά διαγράµµατα.
Μπορεί στην πορεία της εξέτασης η Επιτροπή Αντιρρήσεων να αλλάξει τα όρια μιας περιοχής του δασικού χάρτη;
Ναι, αν η Επιτροπή δεχθεί μια αντίρρηση που αφορά όρια, προβαίνει σε αλλαγή του περιεχομένου του χάρτη.
Ποια είναι τα Βήματα εργασίας των Επιτροπών;
⇒ 1ο Βήμα:
Ομαδοποίηση των αντιρρήσεων ανά περιοχή και με κοινά κατά το δυνατόν φυσιογεωγραφικά χαρακτηριστικά και χρήσεις (π.χ. εκχερσωµένες δασικές εκτάσεις).
⇒ 2ο Βήμα:
Δημιουργία χωρικών περιοχών, ώστε να εξετάζονται μαζί αντιρρήσεις που είναι όµορες ή είναι οµοειδείς περιπτώσεις, ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές, οικολογικές και τοπογραφικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
⇒ 3ο Βήμα:
Εξειδικευµένη οµαδοποίηση και αποτύπωση των αντιρρήσεων που αφορούν σε ισχυρές πράξεις της διοίκησης (πράξεις χαρακτηρισµού, σχέδια πόλης, όρια οικισμού, κλήροι του εποικισµού), µε τις οποίες οφείλεται ο δασικός χάρτης να συµπληρωθεί, και οι οποίες υποδείχθηκαν αρµοδίως ή προέκυψαν από τις αντιρρήσεις (ατελώς).
⇒ 4ο Βήμα:
Οµαδοποίηση των αιτήσεων των προδήλων σφαλµάτων, που έχουν γίνει αποδεκτά από την οικεία Δ/νση Δασών. Οι Επιτροπές στη διαδικασία της κρίσης θα προχωρήσουν στην τυπική επικύρωσή τους. Στην ίδια διαδικασία θα εντάσσονται και οι αντιρρήσεις που ταυτοποιούνται µε αποδεκτά πρόδηλα σφάλµατα, για να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.
⇒ 5ο Βήμα:
Χρήση των ορθοφωτοχαρτών της Εταιρείας Κτηματολογίου, έτους 2015, για την καλύτερη εκτίμηση της περιοχής.
⇒ 6ο Βήμα:
Κατάθεση υπομνήματος από το Τµήµα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών, µε ειδικότερες φωτοερµηνευτικές αναφορές στην περιοχή, τη γενική µεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιότερη αεροφωτογράφηση και µετά, τις διοικητικές πράξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης αυτής από τη Δασική Υπηρεσία διαχρονικά καθώς και όποιο άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων που περιλαµβάνονται σ’ αυτόν.
⇒ 7ο Βήμα:
Διαδικασία εξέτασης του έννοµου συµφέροντος, εµπράγµατου ή ενοχικού, του υποβάλλοντος την αντίρρηση για την υπό εξέταση έκταση.
⇒ 8ο Βήμα:
Έκδοση απόφασης Επιτροπής για κάθε αντίρρηση. Επίσης η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει απόφαση που να αφορά στο σύνολο των οµαδοποιηµένων αντιρρήσεων, µε αναφορά στο περιεχόµενό της στην κάθε µία από αυτές. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφαίνεται για την υπαγωγή αντίρρησης σε περίπτωση πρόδηλου σφάλµατος.
⇒ 9ο Βήμα:
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των Επιτροπών επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
⇒ 10ο Βήμα:
Με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών διορθώνεται – συμπληρώνεται o δασικός χάρτης που είχε μερικώς κυρωθεί. Η Διεύθυνση Δασών θεωρεί το χάρτη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές.
Ο δασικός χάρτης, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται, ως προς τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή του, με απόφαση του τελευταίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία της εξέτασης των αντιρρήσεων;
Η εξέτασης των αντιρρήσεων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράµηνη προθεσµία ολοκλήρωσης της εξέτασής τους. Ο νόμος όμως, δίνει και επιπλέον δύο µηνών σε περίπτωση που χρειαστεί, προκειμένου να εκδικάσουν τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών και να αποφανθούν γι’ αυτές.
Πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες για να παραστούν στην αρμόδια Επιτροπή;
Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού, θα υπάρχει προγραµµατισµός των συνεδριάσεων της κάθε Επιτροπής. Έτσι θα συντάσσεται πίνακας µε τις υποθέσεις που θα συζητηθούν και την ηµεροµηνία, που θα αναρτάται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση.
Παράλληλα θα ενηµερώνονται προσωπικά οι ενδιαφερόµενοι, για την ημέρα εξέταση των αντιρρήσεών τους, προκειμένου να παραστούν οι ίδιοι ή οι τεχνικοί σύμβουλοι, που έχουν ορίσει και να καταθέσουν τις απόψεις τους ή όποιο άλλο στοιχείο επιθυμούν ενώπιον της Επιτροπής.
Χάνεται η ιδιοκτησία, αν απορριφθεί η αντίρρηση από την επιτροπή;
Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών.


Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού